ທະຂອງຝຣັ່ງອອນໄລນ໌!


ການນໍາໃຊ້ສໍາລັບໃບອະນຸຍາດຂອງການຂັບລົດໃນເສັ້ນທາງ-ົດ-ເວັບໄຊໃບອະນຸຍາດ


ກົດປຸ່ມຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອ'ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຂ້າພະເຈົ້າອອນໄລນ໌ຄໍາຮ້ອງ'ການສ້າງບັນຊີຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ຂອງທ່ານຄໍາຮ້ອງອອນໄລນ໌,ຫຼັງຈາກມີການປະຕິບັດຂອງສະແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້(ໃນກໍລະນີທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຄໍາຮ້ອງສໍາລັບການຂັບລົດໃບອະນຸຍາອອນໄລນ໌,ຕ້ອງການເອກະສານຂອງທ່ານຂັ້ນຕອນ,ຂັ້ນຕອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)