ການບໍລິການກັກຂັງທ່ານສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ໂດຍການປັບປຸງມັນອີງຕາມຂໍ້ແນະນຳຂອງທີ່ສອດຄ້ໂຄງການ. ການບໍລິການກັກຂັກອບດ້ວຍການຮັກສາບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະອົງໂດຍການບໍລິຫານປົກຄອງ.

ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາແມ່ນການຮັບປະກັນໂດຍການບໍລິຫານຄໍາສັ່ງ. ການບໍລິການກັກຂັງອະນຸຍາທີ່ຈະຮັກສາຢູ່ໃນຖານ,ມະນຸດຕ່າງທີ່ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການໃຫ່ຕັດສິນໃຈ,ລາວຍັງບັງຄັບໃຫ້ໂຍກຍ້າຍ