ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນການຫວ່າງງາຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດ:ສະບາຍດີ,ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ໄດ້ມີບັນຫາດຽວກັບອະດີດຜົວ