ທະຂອງຝຣັ່ງອອນໄລນ໌!


ຄໍາສັ່ງຂອງທະນາຢູ່ໃນສະພາຂອງລັດແລະສາ


ທະນາຍຄວາມຢູ່ມຄໍາແນະນໍາທີ່,ຈັດຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງຂອງຕົນເອງ-ວຽກເຮັດງານມືອາຊີບ,ການເປັນຕົວແທນ ກ່ອນສະພາຂອງລັດແລະສາ