ທໍາລາຍເຖິງເຈົ້າຂອງ, ແລະເປເຈົ້າການເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນສາມາດໄດ້ຮັ ລະຫວ່າງ ແລະການເປົ່າເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດອື່ນໆ

ມີ ຂອງຊັບສິນໃນເວລາທີ່ການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ