ນັບສະຫນູນ:ຈໍານວນເງິນແລະເວລາຂອງການຄິດໄລ່ວິທີການຄິດໄລ່ຈໍານວນຂອງເດັກນ້ອຍນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງກະຊວງຍຸດຕິທໍາ