ທະຂອງຝຣັ່ງອອນໄລນ໌!


ພິເສດການຟື້ນຊໍາລະພາສີ-ອາກອນລາຍໃນ


ອໍານວຍການທົ່ວໄປຂອງການອາກອນ່ການຄວາມຮູ້ຂອງທັງຂອງເສຍພາສີທີ່ເປັນການດໍາເນີນງານພິເສດສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂອງຊໍາລະພາສີຈະໃຊ້ເວລາສະຖານທີ່ວ່າມີຖຸນາສິບຫ້າວັນຂອງເດືອນກໍລະກົດປີ ໒໐໑໗,ກ່ຽວກັບຄວາມກວ້າງຂອງແຫ່ງຊາດເຂດ