ອີ-ກົດໝາຍທະນາຄາມັນແມ່ນຖືກຫ້າມສໍາລັບການທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການທຸລະກິດຂອງການປະກັນໄພ,ຍົກເວັ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດນີ້ດ້ວຍຫລື ກົດລະບຽບແລະລະບຽບການ

ການອອກຂອງຫນີ້ສິນເຄື່ອງມືທີ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂກໍານົດອອກໃນພື້ນຖານຂອງພິຈາລະນາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕາຍ,ແລະທີ່ສະຫນອງໄລຍະການຊໍາລະເງິນຈາກຜູ້ອອກໄດ້