ການຈ້າງທະນາຍຄວາມ

ວຽກງານ:ການແຈ້ງເຕືອນບໍລິສັດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ນາງທີ່ເນັ້ນການສຶກສາການຕ່າງໆບັນທຶກການສ້າງສັນບັນຫາຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບກົດຫມາຍເພື່ອປ້ອງກັນບໍລິສັດໃນກໍລະນີຂອງການທົດລອງທີ່ມີສະຫນັບສະຫນູນຂອງນອກກົດຫມາຍ ຮູ້ທີ່ດີຂອງກົດຫມາຍ ທີ່ເຂັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄວາມສາມາດເຂັ້ມແຂງແຮງໃນຕະຫຼາດແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີຄວບຄຸມຂອງການດໍາເນີນຄະດີຄູຝຶກຂອງການຮຽນຮູ້ຢູ່ໃນເອກະຊົນກົດຫມາຍແລະເພາະແມ່ນກົດຫມາຍ. ພະນັກງານການຄຸ້ມຄອງ,ການຮ່າງແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງສັນຍາ,ການປຸງແຕ່ງຂອງຄໍາ,ການເຮັດວຽກໄນ,ອອກແລະການຂາດກົດໝາຍແຮງ, ກົດຫມາຍ,ແພ່ງ,ກົດຫມາຍການຮ່າງແລະການເຈລະຈາ

ການຈ້າງທະນາຍຄວາມ

ການຈ້າງທະນາຍຄວາມແມ່ນການຈ້າງງານເວັບໄຊພິເສດໃນຂົງເຂດຂອງກົດຫມາຍ