ການເລືອກເຟັ້ນແລະສະພາບຄ່ອງຂອງບໍລິສັດ

ການເລືອກເຟັ້ນຂອງບໍລິສັດ ທ້າຍຂອງກິດຈະກໍາ ສະພາບຄ່ອງແມ່ນມີຈຸດປະສົງຂອງຊັບສິນ ນີ້ພຽງແຕ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການຈ່າຍເງິນຂອງບໍລິສັດເປັນຫນີ້ທີ່ມີຢູ່ໃນບູລິມະສິດການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວເປັນອາກອນລາຍໄດ້,ແລະກອງທຶນກອບສ່ວນ. ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການຈ່າຍເງິນ,ສຸດທິຊັບສິນ,ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການແບ່ງລະຫວ່າງການຕ່າງໆູນ:ທະນາຄານແລະຜູ້ສະຫນອງ