ທໍາລາຍເຖິງເຈົ້າຂອງ, ແລະເປເຈົ້າ

ການເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນສາມາດໄດ້ຮັ ລະຫວ່າງ ແລະການເປົ່າເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດອື່ນໆ ມີ ຂອງຊັບສິນໃນເວລາທີ່ການເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ