ວິທີການຫຼາຍແມ່ນທະນາຍຄວາມ. ການບໍລິການ-ສາທາລະນະ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຈ່າຍໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານຜົນປະໂຫຍດຫຼືບໍ່ກົດຫມາຍເຫຼືອ. ມັນຄົງເອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປະໂຫຍດທີ່ມັນໃບແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ. ການກໍານົດຄ່າທໍານຽມຂອງທະນາຍຄວາມ,ຫຼາຍມາດຖານແມ່ນການນໍາໃຊ້:ການເງິນສະຖານະການຂອງລູກຄ້າໄດ້,ຫຍຸ້ງຍາກຂອງກໍລະນີ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,ສຽງຂອງທະນາຍຄວາມ,ທີ່ໃຊ້ເວລາໃຊ້ເວລາກ່ຽວກັບກໍລະນີ. ການປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນເພີ່ມ(ເປີດໄຟລ໌,ໂທລະສັບ,ການໃດໆ,ການເດີນທາງ,ແລະອື່ນໆ). ເປັນສັນຍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງນາມລະຫວ່າງລູກຄ້າແລະທະນາຍຄວາມຂອງການຮ່ວມມື,ໃນຄໍາສັ່ງ ການແກ້ໄຂຈໍານວນເງິນຂອງເພິ່ນຊົດເຊີຍ,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນກັບ,ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຂອງການສຸກເສີນຫຼື. ທະນາຍຄວາຄ່າທໍານຽມແມ່ນບໍ່ລະບຽບ ມັນຄົງເອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການປະໂຫຍດທີ່ມັນໃບແຈ້ງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ. ທະນາຍຄວາຄ່າທໍານຽມແມ່ນນັບສະຫນູນບາງສ່ວນ,ແລະທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຫຼືອ. ລະດັບຂອງການນັບສະຫນູນແມ່ນໄດ້ກໍານອີງຕາມການຂອງທ່ານຊັບພະຍາກອນແລະອົງປະກອຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ມັນອາດຈະເປັນຊາວຫ້າຫຼື ໕໕ ການກໍານົດຄ່າທໍານຽມຂອງທະນາຍຄວາມ,ຫຼາຍມາດຖານແມ່ນການນໍາໃຊ້:ການເງິນສະຖານະການຂອງລູກຄ້າໄດ້,ຫຍຸ້ງຍາກຂອງກໍລະນີ,ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,ສຽງຂອງທະນາຍຄວາມ,ທີ່ໃຊ້ເວລາໃຊ້ເວລາກ່ຽວກັບກໍລະນີ. ການປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນເພີ່ມ(ເປີດໄຟລ໌,ໂທລະສັບ,ການໃດໆ,ການເດີນທາງ,ແລະອື່ນໆ). ເປັນສັນຍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງນາມລະຫວ່າງລູກຄ້າແລະທະນາຍຄວາມຂອງການຮ່ວມມື,ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະແກ້ໄຂຈໍານວນເງິນຂອງລາວຄ່າຕອບແທນ,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນກັບ,ຍົກເວັ້ນ ໃນກໍລະນີຂອງການສຸກເສີນຫຼື. ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຍຄວາມແລະລູກຄ້າຂອງຕົນທີ່ກໍານົດເປັນຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມໃນກໍລະນີຂອງບາງສ່ວນທາງດ້ານກົດເຫຼືອ. ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງການຕິດຂອງຊັບສິນ,ແລກປ່ຽນ,ຂອງການຂາຍໂດຍການປະມູນ(ມູນຂອງຊັບສິນໃນຮ່ເຈົ້າ)ແລະຄວາມປອດໄພກົດຫມາ,ຄ່າທໍານຽມຂອງທະນາຍຄວາແມ່ນຄິດຄ່າທໍານຽມ