ຫວ່າງງານໂຫຍດ

ຖ້າຫາກວ່າບຸກຄົນແລະຄູ່ຮ່ວມງານສະເພາະຂອງ ແລະຈໍານວນເງິນຂອງເງິນອຸດຫນູນຂອງຄູ່ຮ່ວມບໍ່ເກີນ ໓໕,໗໙ ເຫຼົ່ານີ້ຫັອາດຈະບໍ່ນໍາໄປສູ່ການຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຍ່ອຍແມ່ນພາສີ(ລວມຈໍານ-ກັກສັ)ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈຳນວນ